Cad is Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ann?

Is líonra neamhspleách é an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN, Public Participation Network) Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin (a giorraíodh go PPN Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin nó PPN DLR) d’eagraíochtaí pobail, deonacha, cuimsithe shóisialta agus comhshaoil, atá gníomhach i gceantar Chontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Is é an príomhaidhm atá againn ná cumarsáid a éascú idir grúpaí pobail agus an t-údarás áitiúil. Áirítear leis sin tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí pobail chun páirt a ghlacadh i gcinntí a dhéanann an t-údarás áitiúil. Is é an PPN an príomhnasc trína nascann an t-údarás áitiúil leis na grúpaí seo, chomh maith leis na gnáthphróisis chomhairliúcháin a dhéanann an t-údarás áitiúil.

Tá contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin lonnaithe ó dheas ó Chathair Bhaile Átha Cliath. Clúdaíonn sé ceantar oirdheisceart Contae Bhaile Átha Cliath, ag síneadh ó Shléibhte Bhaile Átha Cliath chuig an gcósta le háiteanna cosúil le Dún Droma, Gleann Cuilinn, an tSeanchill agus an Charraig Dhubh.

Tugadh Líonraí Rannpháirtíochta Poiblí isteach tríd an tAcht um Rialtas Áitiúil (2014). Reáchtáiltear Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin trí chomhoibriú idir eagraíochtaí áitiúla faoi stiúir oibrithe deonacha agus Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Aidhmeanna PPN DLR:

 • Is é an príomhaidhm atá againn ná chun cumarsáid a éascú idir grúpaí pobail agus an t-údarás áitiúil
 • Cur ar chumas daoine, grúpaí agus eagraíochtaí laistigh de na hearnálacha pobail agus deonacha, comhshaoil agus cuimsithe shóisialta réimse leathan tuairimí agus leasanna a chur in iúl laistigh de chóras an rialtais áitiúil agus páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí ceaptha beartais agus maoirseachta.
 • Cur le cumas na ndaoine, na ngrúpaí agus na n-eagraíochtaí rannchuidiú ar bhealach dearfach leis an bpobal ina bhfuil cónaí orthu nó ina bhfuil siad gníomhach.
 • Gníomhú mar mhol eolais do ghrúpaí agus d’eagraíochtaí pobail áitiúla agus deonacha, comhshaoil agus cuimsithe shóisialta

Tá sé mar aidhm ag an PPN é sin a bhaint amach trí dheiseanna a chur ar fáil dá ghrúpaí ball le haghaidh líonrú, foghlaim, cumarsáid agus comhroinnt faisnéise as a n-eascraíonn rannpháirtíocht i gcinnteoireacht áitiúil agus i gcomhghníomhaíocht.

Cén fáth is cóir a bheith páirteach i PPN DLR?

Trí bheith mar Bhall den PPN is féidir le d’eagraíocht:

 • Ról gníomhach a ghlacadh i gceapadh beartais agus i ngníomhaíochtaí maoirseachta réimsí freagrachta Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus guth a bheith agat i bpleanáil do phobal rathúil cuimsitheach
 • Comhaltaí PPN a ainmniú le suí ar Bhoird/Coistí na n-údarás áitiúil mar ionadaithe PPN
 • Bí páirteach i nGrúpa Nascadh — ag bualadh go díreach agus go rialta leo siúd a dhéanann ionadaíocht ar an PPN ar Bhoird agus ar choistí éagsúla Contae
 • A bheith ar an eolas faoi dheiseanna chun foghlaim faoi bheartais agus faoi phleananna a d’fhéadfadh a bheith ábhartha do do ghrúpa nó d’eagraíocht agus chun cur leo
 • Líonrú a dhéanamh le heagraíochtaí agus grúpaí pobail áitiúla eile, eolas a roinnt agus foghlaim ó eagraíochtaí agus grúpaí pobail áitiúla eile agus eagraíochtaí deonacha, comhshaoil agus cuimsithe shóisialta
 • Faisnéis faoi do ghrúpa a roinnt agus a scaipeadh trí chainéil chumarsáide an PPN.
 • Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí agus imeachtaí arna n-eagrú ag PPN, amhail cruinnithe iomlánacha nó oiliúint
 • Páirt a ghlacadh i gcúrsaí oiliúna agus i gceardlanna arna n-eagrú ag an PPN a thacaíonn le forbairt acmhainní agus le forbairt na mballeagraíochtaí
 • Do thuairim a thabhairt maidir leis an gcaoi a ndéantar an PPN a bhainistiú
 • Vótáil chun comhaltaí PPN a toghadh chuig an Rúnaíocht
 • Moltaí a bhaineann le rialachas, oibriú, struchtúr nó treo PPN Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin a chur isteach agus vóta a chaitheamh orthu.
To top
Skip to content